Shudu-icon

Shudu Finds Her Magic

Resources for children, parents, teachers and caregivers

Anti-bullying resources for children

English

What every child need to know about Bullying

Afrikaans

Wat elke kind van boeliegedrag moet weet

isiZulu

Okufanele zonke izingane zikwazi ngokuxhashazwa

isiXhosa

Okumele kwaziwe ngabo bonke abantwana malunga nokugculela (ukubhulisha)

Sesotho

Seo ngwana e mong le e mong a hlokang ho se tseba mabapi le tlhoriso

Tshivenda

Zwine ṅwana muṅwe na muṅwe a fanela u ḓivha nga u tambudza

Anti-bullying resource for parents, caregivers & teachers

English

What parents can do about bullying

Afrikaans

Wat ouers omtrent boeliegedrag kan doen

isiZulu

Lokho abazali abangakwenza ngokuxhashazwa

isiXhosa

Into enokwenziwa ngabazali ukulwa nokwenziwa kwabantwana izigculelo

Sesotho

Seo batswadi ba ka se etsang mabapi le ho hloriswa

Tshivenda

Zwine vhabebi vha nga ita nga u tambudza

Activity sheets for children

Activity Sheets

Download, draw and colour in...