SiSwati children's picture books

Results 1 - 18 of 18
Wentani__4e9d6335940b9.jpg

Wentani?

Lele is very busy today. He makes his way through his house asking each family member, “What are you doing?”

Product details
Umngani_wa_Asand_4e96a2ba19521.jpg

Umngani wa Asanda

As Mama watches from afar, Asanda visits the animals in her world, looking for a new friend. In this gorgeously illustrated book, the story...

Product details
Ummbila_neMabhon_4e7b229aef428.jpg

Ummbila neMabhontjisi (Softcover)

Lena yindzaba yesitsatfu lekhuluma ngelitfole leLISHAPHU lakaNguni lelinguKhala. Nyalo-ke, Khala banemzala wakhe Bhontjsi bafuna kulima ummbila...

Product details
Umfana_weKwelusa_50a4ead2190d2.jpg

Umfana weKwelusa

Malusi ngumfana lowelusa timvu netimbuti tababe wakhe le etintsabeni taseTranskei. Nakelusile Malusi udlala tindvuku nebangane bakhe, kube ngetulu...

Product details
Tincwadzi_tibang_4e96d34cd4f53.jpg

Tincwadzi tibangani

Kute lokwehlula incwadzi yendzaba lemnandzi!

Product details
Takheko_tikhona__4ecdeb3686e15.jpg

Takheko tikhona yonkhe indzawo

The world is full of shapes. Everywhere you look you see circles, triangles and squares.

Product details
Nkhukhwana_Bovan_4e4274617e102.jpg

Nkhukhwana Bovana

Nkhukhwana Bovana uva kungatsi ulambile, nango asukeka ancuma kubhaka sinkhwa.

Product details
Mani__buka_ulale_4e96ef98b7468.jpg

Mani, buka ulalele!

The rules to crossing the road are taught to children from a young age. Mani, buka ulalele! uses well-known African animals, including monkeys,...

Product details
Kundiza_kweKhayi_4d11b7642a4f3.jpg

Kundiza kweKhayithi

Lencwadzi lehlotjiswe kahle kakhulu iteka indzaba yekutsi Wandile baneyise bayakha njani ikhayithi. Basandizisa ikhayithi, lucu lwayo luyadzabuka...

Product details
Jabu_uyabhudza_4e9fe69c42db1.jpg

Jabu uyabhudza

OUT OF STOCK Jabu is a very imaginative little boy. When he dreams, the world has no boundaries. He travels from the night sky, down to the sea and...

Product details
Ishayile__4e9d6ba9ddaa0.jpg

Ishayile!

Zaza has a very busy and exciting day. From getting up, to singing and story time, it is always time for something fun! Join Zaza in her daily...

Product details
Intfombatanyana__4e427da661191.jpg

Intfombatanyana lebeyingafuni kukhula

Sidzandzanyana Ayanda utsandza uyise ngenhlitiyo yakhe yonkhe.

Product details
Eyi_Cha__4e9fcb8347d34.jpg

Eyi Cha!

Dangos wakes up on Monday morning with a dreadful sneeze. Her Aunty wants to take special care of her and so Dangos misses out on climbing trees,...

Product details
Emabhuluko_IaMad_4e43d44354adf.jpg

Emabhuluko IaMadze

Lena yindzaba yesibili ngalelitfole leLIPHOPLILE lesiNgunilelibitwa ngaTikhala.

Product details
Dadana_Mbana_4e424a65b418e.jpg

Dadana-Mbana

Nebakitsi! Dadana-Mbana ubukeka ehluke khashane kulamanye emadadana.

Product details
BoPhongo_Ntsatfu_4d11c8ff6859b.jpg

BoPhongo Ntsatfu Mahlikilili

BoPhongo Ntsatfu Mahlikilili, balambe bayafa banjalo nje sebadziniwe kuhlala kulelihlandze lelinetintfuli nemanyeva. Ngale nje ngesheya kwelibhuloho...

Product details
BaNguni_LabaShap_4cbb215d70338.jpg

BaNguni LabaShaphu

Tfole Nguni bekakhatsateke kabi. ‘Mine angisi shaphu kahle,’ akhala kuMake Nkhomati Nguni.

Product details
Bangani_labatsat_4e4398f630941.jpg

Bangani labatsatfu netekisi

Lenganekwane lotayifundza nyalo yacale yatekwa ngulosita tivakashi, ayiteka kumbhali basetekisini le etichingini teComores.

Product details