Setswana children's picture books

Results 1 - 20 of 35
Mmakagiso_o_Batl_4e96a11259dc2.jpg

Mmakagiso o Batla Tsala

As Mama watches from afar, Asanda visits the animals in her world, looking for a new friend. In this gorgeously illustrated book, the story...

Product details
Nosipho_o_tla_la_4c83cf4e5e5d9.jpg

Nosipho o tla lapeng

Batsadi ba ga Thandi ba bolailwe ke AIDS, mme o tshwanetse go ya go nna le Nkoko wa gagwe. Dikgopolo tsa ba lelapa la gaabo di logeletswe mo go...

Product details
Nka_nna_gongwe_l_4c83de4ad211c.jpg

Nka nna gongwe le gongwe

Thandi le mpopo wa gagwe Nosipho ba lora ka botshelo jo bo botoka, fela kwa bofelong ba lemoga gore lorato lwa Nkoko wa ga Thandi lo gaisa dilo...

Product details
Tliki_tliki_mo_k_4c83e3dae0f61.jpg

Tliki-tliki mo kgetsaneng ya me

Thandi o tlhoka ditlhako tse dišwa mme o a itse gore di ka jela Nkoko wa gagwe madi a mantsi. Ka jalo, mmogo ba loga leano la go bona madi ka thuso...

Product details
Nguni_yo_o_mo_di_4cbb2741c18a1.jpg

Nguni yo o mo dinakong

Namanyana Nguni o ne a tshwenyega. ‘Ga ke mo dinakong sentlentle,’ a raya Kgomo Mma Nguni.

Product details
Go_Fofa_ga_Khaet_4d11b67193d45.jpg

Go Fofa ga Khaete

Buka e e humileng ka ditshwantsho e, e tlotla setori ka ga moo Thato le rraagwe ba neng ba dira khaete ka eng. E rile ba re ba fofisa khaete, mogala...

Product details
Diphoko_Tse_Thar_4d11d000f1026.jpg

Diphoko Tse Tharo Tsa Kerafu

Diphoko tse tharo tsa Kerafu di tshwerwe ke tlala e bile di lapisitswe ke go nna mo sekgweng se se tletseng marole le mebitlwa. Go kgabaganya noka go...

Product details
Pidipitshana_e_e_4e4253a31e54d.jpg

Pidipitshana e e Maswe

Pidipitshana ya Modimo e e maswe ga e tshwane le tse dipidipitshana tse dingwe.

Product details
Kokwanyana_e_Khi_4e426f060d2fe.jpg

Kokwanyana e Khibidu

Kokwanyana e khibidu o ikutlwa a sa tshwerwe ke tlala e tshesane mme o swetsa go paka borotho.

Product details
Mosetsanyana_yo__4e43766264a6a.jpg

Mosetsanyana yo o neng a sa batle go gola

Mosenyana Ayanda o ne a rata rraagwe ka pelo yotlhe ya gagwe.

Product details
Ditsala_tse_thar_4e439df5cdccb.jpg

Ditsala tse tharo le thekisi

Kgang e o tla e buisang e tlotletswe mokwadi la nthla ke mokaedi wa selegae mo thekising ya Comores.

Product details
Borukgwe_jo_Bole_4e43cd25dd0b0.jpg

Borukgwe jo Boleele

E ke kgang ya bobedi mabapi le namane ya Nguni e e mo DINAKONG e e bidiwang Nafu.

Product details
Thando_Rocker_4e53684f5a30d.jpg

Thando Rocker

Tsena mo leetong le Thando Rocker go ya motshamekong o mogolo wa kgwele ya maoto, nna mogaka wa ditoro tsa gago.

Product details
Tlhapi_e_e_gakag_4e537e224fee9.jpg

Tlhapi e e gakagamatsang

Motshwaraditlhapi yo o humanegileng le morarraagwe Ba ne ba nna mo ntlwaneng ya bojang gaufi le lewatle.

Product details
Phiri_le_Dipotsa_4e53a15ee2e51.jpg

Phiri le Dipotsane dile Supa

Koko Podi o kgalemela dipotsane tsa gagwe di le supa gore di se letlelele Phiri go tsena mo ntlong fa ena a seyo.

Product details
Dikgomo_di_isiwa_4e5b57f6c83ba.jpg

Dikgomo di isiwa gae

Buisa ka ga Lynne le ntšwa ya gagwe, Famous, le letsatsi le ba isitseng gae dikgomo tsa ga André, tse di neng di timetse.

Product details
Toro_Ya_Modimo_4e5b84198e041.jpg

Toro Ya Modimo

Mofenyi wa Moputso wa Nobel Desmond Tutu o fitlhelela bana felo gongwe le gongwe ka molaetsa wa gagwe o o tletseng thotloetso wa lerato le...

Product details
Mmidi_le_Dinawa__4e7b2ad643b05.jpg

Mmidi le Dinawa (Softcover)

E ke kgang ya boraro ka ga namane ya Nguni e e mo dinakong e e bidiwang Diphatlha. Mo nakong e, Diphatlha le ntsalae Dinawa tsa Sukiri ba batla go...

Product details
Ke_mang_yo_o_Tsh_4e81e27502eab.jpg

Ke mang yo o Tshabang Lefifi?

Sanele o tshaba lefifi. O utlwa medumo e e sa tlwaelegang mme ga a kgone go tshwara boroko.

Product details
Goreng_Nt__a_e_T_4e82ed7b9975c.jpg

Goreng Ntša e Tshaba Dipula tsa Matlakadibe

A o kile wa ipotsa gore goreng dintša di tshaba dikgwanyape?

Product details