Sesotho children's picture books

Results 1 - 20 of 32
Motswalle__wa_As_4e96a0733d673.jpg

Motswalle wa Asanda

As Mama watches from afar, Asanda visits the animals in her world, looking for a new friend. In this gorgeously illustrated book, the story...

Product details
Nosipho_o_tla_la_4c83ccf49983b.jpg

Nosipho o tla lapeng

Batswadi ba Thandi ba bolailwe ke AIDS, mme o tlamehile ho ya dula le Nkgono wa hae. O hopola tsa lelapa la habo ka ho etsa popo e ikgethang – popo e...

Product details
Nka_ba_kae_kapa__4c83dceb0122c.jpg

Nka ba kae kapa kae

Thandi le popo ya hae, Nosipho, ba labalabela bophelo bo monate ho feta ka moo ba phelang ka teng, empa qetellong ba elellwa hore lerato la Nkgono wa...

Product details
Tswiki_tswiki_ka_4c83e23c527b8.jpg

Tswiki-tswiki ka pokothong ya ka

Thandi o hloka dieta tse ntjha mme o tseba ka botlalo hore ho hlokeha tjhelete e ngata. Tjhelete eo Nkgonwae sat lo e kgonang. Ka hoo, ba etsa...

Product details
Kgomo_e_ntle_ya__4cbb21fbd10a5.jpg

Kgomo e ntle ya Nguni

Namane e nyane ya Nguni e ne e kgathatsehile.‘Nna ha ke motle,’ e realo ho Mme Kgomo ya Nguni.

Product details
Ho_fofa_ha_Khaet_4d107b83063ec.jpg

Ho fofa ha Khaete

Buka ena e ruileng ka ditshwantsho e bolela kamoo Thabo le ntatae ba etsang khaete ka teng. Ha ba ntse ba e fofisa, thapo ya yona ya kgaoha ya...

Product details
Diphooko_tse_Tha_4d11cd5cc30b5.jpg

Diphooko tse Tharo tsa Gruff

Diphooko tse Tharo tsa Gruff (sefane se bolelang hore ke difelapelwana) di lapile hape di kgathetse ke ho dula naheng a lerole e nang le meutlwa. Ka...

Product details
Letatana_le_lebe_4e424f81c4cdc.jpg

Letatana le lebe

Letatana la batho le lebe le shebahala le fapane haholo ho matatana a mang.

Product details
Kgohonyana_e_kgu_4e425f0f19067.jpg

Kgohonyana e kgubedu

Kgohonyana e Kgubedu o ikutlwa a lapile mme o nahana ho etsa borotho.

Product details
Ngwananyana_ya_n_4e437a677eefc.jpg

Ngwananyana ya neng a sa rate ho hola

Ayanda e monnyane o rata ntatae ka pelo ya hae yohle.

Product details
Metswalle_e_mera_4e43a5eb7dc32.jpg

Metswalle e meraro le tekesi

Pale ena eo o tlo e bala e ne e phetelwe mongodi ke e mong wa bapalami ba tekesi kgetlo la pele sehlekehlekeng sa Comores.

Product details
Borikgwe_bo_Bole_4e43c8e35cd55.jpg

Borikgwe bo Bolelele

Ena ke pale ya bobedi e mabapi le namane ya Bokone E NTLE e bitswang Masedi.

Product details
Tlhapi_ya_Mehlol_4e537cf691df1.jpg

Tlhapi ya Mehlolo

Motshwasi wa ditlhapi ya futsanehileng o dula le ngwanabo ntlong ya jwang, pela lewatle.

Product details
Lefiritshwana_le_4e539f5ed7357.jpg

Lefiritshwana le Dipotsanyane tse Supileng

Nkgono Podi o laya dipotsantyane tsa hae tse supileng hore di se ke tsa bulela lefiritshwana ha a tswile.

Product details
Dikgomo_mmileng_4e5b547148cdd.jpg

Dikgomo mmileng

Bala ka Lynne le ntja ya hae Famous mohla ba thusang ho kgannela dikgomo tsa Andre tse lahlehileng, lapeng.

Product details
Toro_Ya_Ntate_Mo_4e5b85f597433.jpg

Toro Ya Ntate Modimo

Ka mantswe a mofuthu a bonolo, mohapi wa moputso wa kgotso wa Nobel, Desmond Tutu o tshwaretse bana bohle, hohle moo ba leng teng molaetsa wa hore...

Product details
Poone_le_Dinawa__4e7b278bc6934.jpg

Poone le Dinawa (Softcover)

Ena ke pale ya boraro ya namane E NTLE ya Bokone e bitswang Masedi. Kgetlong lena Masedi le motswalae Nawa ba batla ho lema poone le dinawa bakeng...

Product details
Ke_mang_ya_tshab_4e81e3ad8b3bc.jpg

Ke mang ya tshabang lefifi?

Setsoto o tshaba lefifi. O utlwa medumo e sa tlwaelehang mme a hlobaele.

Product details
Hobaneng_Ntja_e__4e82ead80c4d0.jpg

Hobaneng Ntja e Tshaba Pula ya Difefo

Ana o kile wa ipotsa hore hobaneng dintja di tshaba pula e nang ka mahadima?

Product details
Qwaha_le_Lefirit_4e96b089075db.jpg

Qwaha le Lefiritshwane

This is the story of how quick-thinking Zebra tricks the hungry Hyena into not eating him for dinner, with very prickly results. A delightful tale...

Product details