Sesotho children's picture books

Results 1 - 20 of 32
Tswiki_tswiki_ka_4c83e23c527b8.jpg

Tswiki-tswiki ka pokothong ya ka

Thandi o hloka dieta tse ntjha mme o tseba ka botlalo hore ho hlokeha tjhelete e ngata. Tjhelete eo Nkgonwae sat lo e kgonang. Ka hoo, ba etsa...

Product details
Toro_Ya_Ntate_Mo_4e5b85f597433.jpg

Toro Ya Ntate Modimo

Ka mantswe a mofuthu a bonolo, mohapi wa moputso wa kgotso wa Nobel, Desmond Tutu o tshwaretse bana bohle, hohle moo ba leng teng molaetsa wa hore...

Product details
Toro_ya_Lerato__4e9fe3db8806c.jpg

Toro ya Lebohang

Lebohang is a very imaginative little boy. When he dreams, the world has no boundaries. He travels from the night sky, down to the sea and back up to...

Product details
Tlhapi_ya_Mehlol_4e537cf691df1.jpg

Tlhapi ya Mehlolo

Motshwasi wa ditlhapi ya futsanehileng o dula le ngwanabo ntlong ya jwang, pela lewatle.

Product details
Qwaha_le_Lefirit_4e96b089075db.jpg

Qwaha le Lefiritshwane

This is the story of how quick-thinking Zebra tricks the hungry Hyena into not eating him for dinner, with very prickly results. A delightful tale...

Product details
Poone_le_Dinawa__4e7b278bc6934.jpg

Poone le Dinawa (Softcover)

Ena ke pale ya boraro ya namane E NTLE ya Bokone e bitswang Masedi. Kgetlong lena Masedi le motswalae Nawa ba batla ho lema poone le dinawa bakeng...

Product details
jafta-my-father-ses-cov

Ntate wa Jafta

Jafta’s father is coming home. He has been away for a very long time, but things are changing in his country and now he can return. Jafta will be...

Product details
Nosipho_o_tla_la_4c83ccf49983b.jpg

Nosipho o tla lapeng

Batswadi ba Thandi ba bolailwe ke AIDS, mme o tlamehile ho ya dula le Nkgono wa hae. O hopola tsa lelapa la habo ka ho etsa popo e ikgethang – popo e...

Product details
Nka_ba_kae_kapa__4c83dceb0122c.jpg

Nka ba kae kapa kae

Thandi le popo ya hae, Nosipho, ba labalabela bophelo bo monate ho feta ka moo ba phelang ka teng, empa qetellong ba elellwa hore lerato la Nkgono wa...

Product details
Ngwananyana_ya_n_4e437a677eefc.jpg

Ngwananyana ya neng a sa rate ho hola

Ayanda e monnyane o rata ntatae ka pelo ya hae yohle.

Product details
Motswalle__wa_As_4e96a0733d673.jpg

Motswalle wa Asanda

As Mama watches from afar, Asanda visits the animals in her world, looking for a new friend. In this gorgeously illustrated book, the story...

Product details
who-is-king-sotho-cov

Morena ke Mang?

These 10 stories are drawn from the rich folklore of Ethiopia, Ghana, Nigeria, Tanzania, Malawi, Lesotho, Zimbabwe and South Africa, and are...

Product details
Modisana_50a4e77fecb2f.jpg

Modisana

Malusi ke modisana ya alosang dinku le dipodi tsa ntataemoholo dithabeng tsa Transkei. Hodimodimo dintsu di ntse di fofa ha tlase mobung kgolabolokwe...

Product details
jafta-my-mother-ses-cov

Mme wa Jafta

Jafta describes his mother by comparing her to the earth and nature. He starts his descriptions with sunrise and goes through his daily tasks until...

Product details
Metswalle_e_mera_4e43a5eb7dc32.jpg

Metswalle e meraro le tekesi

Pale ena eo o tlo e bala e ne e phetelwe mongodi ke e mong wa bapalami ba tekesi kgetlo la pele sehlekehlekeng sa Comores.

Product details
Letatana_le_lebe_4e424f81c4cdc.jpg

Letatana le lebe

Letatana la batho le lebe le shebahala le fapane haholo ho matatana a mang.

Product details
Lerato_o_sesa_le_4e9d39cdda515.jpg

Lerato o sesa letsatsing le tjhesang

A delightful new series by Jenny Hatton exquisitely brought to life by award-winning illustrator, Joan Rankin.

Product details
Lefiritshwana_le_4e539f5ed7357.jpg

Lefiritshwana le Dipotsanyane tse Supileng

Nkgono Podi o laya dipotsantyane tsa hae tse supileng hore di se ke tsa bulela lefiritshwana ha a tswile.

Product details
Kgosana_ya_Thabi_50a4d4eb12af5.jpg

Kgosana ya Thabileng ya Oscar Wilde

Hodimo setulong sa hae se phahameng, Kgosana ya Thabileng, seemahale se setle sa kgauta, o kgona ho bona mahlomola a toropo ya hae tlase. O qeka...

Product details
Kgomo_e_ntle_ya__4cbb21fbd10a5.jpg

Kgomo e ntle ya Nguni

Namane e nyane ya Nguni e ne e kgathatsehile.‘Nna ha ke motle,’ e realo ho Mme Kgomo ya Nguni.

Product details