IsiZulu children's picture books

Results 1 - 20 of 43
INguni_Elihle_4e958d76118d9.jpg

INguni Elihle

Bheka laphaya phezulu. Bheka umhlambi wezinkomo zezulu zesiNguni.

Product details
IDube_neMpungush_4e96acf191954.jpg

IDube neMpisi

This is the story of how quick-thinking Zebra tricks the hungry Hyena into not eating him for dinner, with very prickly results. A delightful tale...

Product details
Abangane_abathat_4e95837f557af.jpg

Abangane abathathu nethekisi

Lendaba ozoyifunda umbhali wayixoxelwa indoda yendawo esethekisini esiqhingini saseComores.

Product details
Umngani_ka_Asand_4e969e96eb843.jpg

Umngani ka-Asanda

As Mama watches from afar, Asanda visits the animals in her world, looking for a new friend. In this gorgeously illustrated book, the story...

Product details
Unosipho_uzohlal_4c83d12993ddb.jpg

UNosipho uzohlala noGogo

Abazali bakaThandi babulawe yi-AIDS, ngakho kufanele aye kohlala nogogo wakhe. Inkumbulo yomndeni wakhe ivezwa ngokulandela umcikilisho wokwenza...

Product details
Ngingaba_noma_ku_4c83df9c6a6a7.jpg

Ngingaba noma kuphi

UThandi nodoli wakhe uNosipho baphupha ngempilo emnandi, kodwa bagcina bebona ukuthi uthando lukagogo kaThandi lwedlula konke.

Product details
Kukhala_imali_ek_4c83e549383aa.jpg

Kukhala imali ekhukhwini lami

UThandi udinga izicathulo ezintsha kodwa uyazi ukuthi zizombiza imali enkulu ugogo wakhe. Ngakho ke, bobali benza icebo lokwenza imali ngokuthola...

Product details
Ikhayithi_Elindi_4d11c1da7540b.jpg

Ikhayithi Elindizayo

Le ncwadi enezithombe ezinhle isixoxela ngokuthi u-Andile nobaba wakhe balakha kanjani ikhayithi. Ngesikhathi bendizisa ikhayithi, intambo yalo...

Product details
Izimpongo_ezinta_4d11dcaa5016a.jpg

Izimpongo ezintathu ezinyukubele

Izimpongo ezintathu ezinyukubele zilambile futhi zikhathele ukuhlala ehlathini eligcwele ameva nothuli. Ngapheshaya kwebhuloho kuneqguma elimbozwe...

Product details
Udado_Omubi_4e4256fa1622a.jpg

Udado Omubi

Ichwane ledada lehlukile alifana neze namanye amachwane.

Product details
USikhukhukazana__4e427631b09a2.jpg

USikhukhukazana obomvu

USikhukhukazana obomvu uzizwa elambile ucabanga ukwenza isinkwa.

Product details
Intombazanyana_e_4e4280806241a.jpg

Intombazanyana eyayingafuni ukukhula

U-Ayanda uthanda ubaba wakhe ngenhliziyo yakhe yonke.

Product details
Ibhulukwe_Elide_4e43d7fba4f83.jpg

Ibhulukwe Elide

Lena indaba yesibili ekhuluma ngeNkonyane iNguni ELIHLE elibizwa ngokuthi uZikhala.

Product details
UThando_Rocker_4e536f571e2ea.jpg

UThando Rocker

Hambisana noThando Rocker ohambweni lwakhe oluya emdlalweni webhola lezinyawo, ungasabi ukuphupha nokuba yiqhawe.

Product details
Ufi_shi_Onomling_4e537ff85a6b1.jpg

Ufishi Onomlingo

Umdobi ongenalutho uhlala nomfowabo endlini encane eyiqhugwane elakhiwe ngotshani ngasolwandle.

Product details
Impisi_namaZinya_4e53a421d43c6.jpg

Impisi namaZinyane Embuzi Ayisikhombisa

UGogo iMbuzi uyala amazinyane ayisikhombisa ukuthi angalokothi angenise iMpisi endlini uma engekho ekhaya.

Product details
Isipho_seGolide_4e54b33ec36ba.jpg

Isipho seGolide

Indaba ethi Isipho seGolide inayo yonke imininingwane yengwanekwane; itshe lenhlanhla legolide elilahlekile, intombazanyana ehlakaniphile kanye...

Product details
Indaba_yeLanga_n_4e56443d7565f.jpg

Indaba yeLanga neNyanga

Le ndaba isixoxela ngokuthi kungani iLanga likhanyisa emini, iNyanga yona ikhanyisa isibhakabhaka ebusuku.

Product details
Ukubuyisela_izin_4e5b5a4e145cc.jpg

Ukubuyisela izinkomo ekhaya

Funda ngoLynne nenja yakhe, uFamous mhlazane bebuyisela ekhaya izinkomo zika-André ezabe zilahlekile.

Product details
Iphupho_Likankul_4e5b7d2e04eb2.jpg

Iphupho Likankulunkulu

Ngamazwi amnene nagcwele inhlakanipho uDesmond Tutu owawina iNobel Peace Prize ukhuluma ngamazwi amnene nagcwele inhlakanipho, nezingane yonke...

Product details