UMalusi

UMalusi welusa iigusha neebhokhwe ezintabeni zase Mpuma Koloni. Phezulu, apho kubhabha khona Ukhozi, lo gama phansi emhlabeni kuhamba iimbovane, oqongqothwane kunye neempukane kuqhume uthuli ebeth’iintonga nomhlobo wakhe. Kodwa kukwakho nezinto ezinobungo
UMalusi_50a4e43bb975e.jpgUMalusi_50a4e43bb975e.jpg
Array
Description

UMalusi welusa iigusha neebhokhwe ezintabeni zase Mpuma Koloni. Phezulu, apho kubhabha khona Ukhozi, lo gama phansi emhlabeni kuhamba iimbovane, oqongqothwane kunye neempukane kuqhume uthuli ebeth’iintonga nomhlobo wakhe. Kodwa kukwakho nezinto ezinobungozi… ingaba uMalusi uzawukwazi na ukukhusela amatakane akhe kwimfene ezichwechwela umhlambi wakhe? Kona ngubani le ngwevu ihamba ngomnyobo wemoto efika incokole nabo, ekwakhuthaza umelusi ukuba alandele iphupha lakhe lokuba nguMongameli?

Le ncwadi enemizobo emihle kangakanana ithetha ngenkwenkwana enesibindi sokuba nephupha elikhulu. Eli libali elisipha amandla, ukuzethemba kunye nobunkokheli, ingempilo yowayesakuba nguMongameli utata uNelson Mandela.

UNIKI DALY indlela abaxabise ngayo abantwana kuyazibonakalela kakuhle ezincwadini  ababhala zona. Eminyakeni eyi33 egqithileyo uziwinele ezinzi imbasa, apha ekhaya naphesheya ngenxa yeencwadi  ezibhalwe kakuhle  nemizobo yakhe.

Incwadi yakhe Not So Fast Songololo eyagqwesa yawina iKatrine HarriesAward kunye ne US Parents Choice, imbasa ekhethwe ngabazali baseMerika, zimvulele indlela kwincwadi zabantwana ngexesha loMzantsi Africa okhululekileyo. Once Upon A Time nayo yahlonitshwa ngeUS Children’s Africana Book Awards ngo2004. Jamela’s Dress yakhethwa yiALA njenge yona ncwadi ibalulekileyo. Ngo2000 le ncwadi yaba ngenye yezilishumi ezikwinqanaba eliphezulu, yaphinda yawina Children’s Literature Choice Award, neParents Choice Silver Award kunye ne Peter Pan Silver Award yase Sweden. Ngo 2009 uNiki wanikwa iMbasa ye Molteno Gold ngegalelo lakhe ekubhaleleni ulutsha eMzantsi Africa.

Uhlala nowakwakhe umzobi uJude Daly, kwisixeko sase Kleinmond ngaseKapa e South Africa.

 

Parameters of Book: Book
Sub-title:  
Author: Ibhalwe yazotwa ngu Niki Daly
ISBN: 9781431404278
E-book ISBN:  
Size (mm): 260x250mm
Pages: 36pp
format: Paperback
Colour: Full Colour
Rights: Southern Africa
Language: IsiXhosa
Publication Date: 2012-10-24
Availability In Stock