Ummbila neMabhontjisi (Softcover)

SKU: ZMABswa
Lena yindzaba yesitsatfu lekhuluma ngelitfole leLISHAPHU lakaNguni lelinguKhala. Nyalo-ke, Khala banemzala wakhe Bhontjsi bafuna kulima ummbila nemabhontjisi balimele uMbukiso weBalimi. Batawuzuza nje umklomelo wesilimo lesishaya embili?
Array

Lena yindzaba yesitsatfu lekhuluma ngelitfole leLISHAPHU lakaNguni lelinguKhala. Nyalo-ke, Khala banemzala wakhe Bhontjsi bafuna kulima ummbila nemabhontjisi balimele uMbukiso weBalimi. Batawuzuza nje umklomelo wesilimo lesishaya embili?

 

Phela ligama laKhala mbamba ngu‘Khalatemitsi’. Loku kususelwa ekutsini kubukeka shengatsi uhleti emtfuntini wesihlala, lilanga lakha imidvwa yetitfunti esikhumbeni sakhe. Ligama laBhontjisi nguBhontjisi ngoba sakhe sikhumba sibukeka njengemabhontjisi lanemafatsafatsa.

 

Parameters of Book: Book
Sub-title:  
Author: Indzaba ngu Maryanne Bester, Imidvwebo ngu Shayle Bester
ISBN: 9781770096158
E-book ISBN:  
Size (mm): 235x235mm
Pages: 32pp
format: Paperback
Colour: Full Colour
Rights: World
Language: SiSwati
Publication Date: 2011-05-11
Availability In Stock