Umfana weKwelusa

SKU: G1024swa
Malusi ngumfana lowelusa timvu netimbuti tababe wakhe le etintsabeni taseTranskei. Nakelusile Malusi udlala tindvuku nebangane bakhe, kube ngetulu kwabo kundiza emangce, laphansi kunyakatela tintfutfwane, emagenga kanye nemabhungane. Kodvwa-ke kunalenkhu
Array
 

Malusi ngumfana lowelusa timvu netimbuti tababe wakhe le etintsabeni taseTranskei. Nakelusile Malusi udlala tindvuku nebangane bakhe, kube ngetulu kwabo kundiza  emangce, laphansi kunyakatela tintfutfwane, emagenga kanye nemabhungane. Kodvwa-ke kunalenkhulu ingoti. Ingabe Malusi utawukhona yini kuvikela timvu tababe wakhe kunansi imfene letigegelako? Ingabe kona ngubani lobabe lohamba ngalemanyatelako imoto, lococisana naye ngemaphuphu ekutsi ngalelinye kungenteka aba nguMengameli welive? Lencwajana yetitfombe, ilandzisa ngemfanyana loneliphuphu ngelikusasa lakhe. Yindzaba lecoca kabanti ngekubanemandla, kutetsemba nebuholi, lesuselwa kumphilo yalowake waba nguMengameli waleli, Nelson  Mandela.

NIKI DALY UNELUTSANDVO NEBANTFWANA. Lolutsandvo lwakhe uluphimisela etincwadzini latibhalako atibhalela bantfwana. Seyingu 33 iminyaka akwenta loku. Sewuklonyeliswe lakhaya nasemaveni ngemibhalo yakhe lemnandzi, nemidvwebo yakhe lemihle.

Incwadzi yakhe yanga 1986, i-Not So Fast Songololo, yatfola umklomelo we The Katrine Harries kanye ne we-U.S. Parents’ Choice, leyavula emasango etincwadzi tebantfwana letibhalwe e- Ningizimu Africa ngemuva kwenkhululeko. Tincwadzi takhe tifaka ekhatsi, i-Once Upon a Time leyaklonyeliswa nge-Honor Winner ye-US Children’s Africana Book Awards yanga, 2004. Jamela’s Dress layakhetfwa yi-ALA njenge Notable Children’s Book, yi-Booklist, njengaletinye letingema 10 letihamba embili ku-African American Picture Books tanga 2000, yawina nemklomelo we-Children’s Literature Choice, we-Parents’ Choice Silver kanye nemklomelo we-Peter Pan Silver e-Swedeni. Nga-2009, Niki waklonyeliswa nge-Molteno Gold Medal ngalasakufakile kutfutfukisa imibhalo yebantfwana e-Ningizimu Afrika.

Uhlala newakakhe, longumdvwebi, Jude Daly, edolojananeni leliseceleni kwelwandle e-Kleinmond, e-Ningizimu Africa.

 

Parameters of Book: Book
Sub-title:  
Author: Ibhalwe yadvwetjwa ngu Niki Daly
ISBN: 9781431406548
E-book ISBN:  
Size (mm): 260x250mm
Pages: 36pp
format: Paperback
Colour: Full Colour
Rights: Southern Africa
Language: SiSwati
Publication Date: 2012-10-24
Availability In Stock