Kundiza kweKhayithi

SKU: G8046Swati
Lencwadzi lehlotjiswe kahle kakhulu iteka indzaba yekutsi Wandile baneyise bayakha njani ikhayithi. Basandizisa ikhayithi, lucu lwayo luyadzabuka kanjalo luyikhulule intjingeke etulu itsatse luhambokati lwekuncamula i-Afrika.
Array

Lencwadzi lehlotjiswe kahle kakhulu iteka indzaba yekutsi Wandile baneyise bayakha njani ikhayithi. Basandizisa ikhayithi, lucu lwayo luyadzabuka kanjalo luyikhulule intjingeke etulu itsatse luhambokati lwekuncamula i-Afrika. Kusuka eTimphophomeni teVikithoriya letidvumako neticongo letinelichwa teKhilmanjaro, kufika etingwadvule teSahara nakumaPhiramidi eGibhithe asendvulo, indzaba ilandzela kundiza kwekhayithi ngetulu kwetindzawomlandvo letibabatekako telivekati le-Afrika!

 

Parameters of Book: Book
Sub-title:
Author: Indzaba yaWilliam Gumede Imidvwebo yaMaja Sereda
ISBN: 9781770099753
E-book ISBN:
Size (mm): 210x297mm
Pages: 32pp
format: Paperback
Colour: Full Colour
Rights: World
Language: SiSwati
Publication Date: 2010-11-30
Availability In Stock