Emabhuluko IaMadze

SKU: ZLONswa
Lena yindzaba yesibili ngalelitfole leLIPHOPLILE lesiNgunilelibitwa ngaTikhala.
Array

Lena yindzaba yesibili ngalelitfole leLIPHOPLILE lesiNgunilelibitwa ngaTikhala. Indzaba ikhuluma ngemabhuluko LAMADZE laphiwe wona. Ligama lakhe ngu 'Khalatemitsi'. Loku kwentiwa kutsi kubukeka shengatsi uhleti emtfuntini wesihlala, lilanga lona libe lenta imishi yetitfunti aceleni kwakhe.

Parameters of Book: Book
Sub-title:  
Author: Indzaba nguMaryanne Bester, Imidvwebo nguShayle Bester
ISBN: 9781770095083
E-book ISBN:  
Size (mm): 235x235mm
Pages: 32pp
format: Paperback
Colour: Full Colour
Rights: World
Language: SiSwati
Publication Date: 2008-01-01
Availability In Stock