SiSwati children's picture books

Results 1 - 10 of 18
Umngani_wa_Asand_4e96a2ba19521.jpg

Umngani wa Asanda

As Mama watches from afar, Asanda visits the animals in her world, looking for a new friend. In this gorgeously illustrated book, the story...

Product details
BaNguni_LabaShap_4cbb215d70338.jpg

BaNguni LabaShaphu

Tfole Nguni bekakhatsateke kabi. ‘Mine angisi shaphu kahle,’ akhala kuMake Nkhomati Nguni.

Product details
Kundiza_kweKhayi_4d11b7642a4f3.jpg

Kundiza kweKhayithi

Lencwadzi lehlotjiswe kahle kakhulu iteka indzaba yekutsi Wandile baneyise bayakha njani ikhayithi. Basandizisa ikhayithi, lucu lwayo luyadzabuka...

Product details
BoPhongo_Ntsatfu_4d11c8ff6859b.jpg

BoPhongo Ntsatfu Mahlikilili

BoPhongo Ntsatfu Mahlikilili, balambe bayafa banjalo nje sebadziniwe kuhlala kulelihlandze lelinetintfuli nemanyeva. Ngale nje ngesheya kwelibhuloho...

Product details
Dadana_Mbana_4e424a65b418e.jpg

Dadana-Mbana

Nebakitsi! Dadana-Mbana ubukeka ehluke khashane kulamanye emadadana.

Product details
Nkhukhwana_Bovan_4e4274617e102.jpg

Nkhukhwana Bovana

Nkhukhwana Bovana uva kungatsi ulambile, nango asukeka ancuma kubhaka sinkhwa.

Product details
Intfombatanyana__4e427da661191.jpg

Intfombatanyana lebeyingafuni kukhula

Sidzandzanyana Ayanda utsandza uyise ngenhlitiyo yakhe yonkhe.

Product details
Bangani_labatsat_4e4398f630941.jpg

Bangani labatsatfu netekisi

Lenganekwane lotayifundza nyalo yacale yatekwa ngulosita tivakashi, ayiteka kumbhali basetekisini le etichingini teComores.

Product details
Emabhuluko_IaMad_4e43d44354adf.jpg

Emabhuluko IaMadze

Lena yindzaba yesibili ngalelitfole leLIPHOPLILE lesiNgunilelibitwa ngaTikhala.

Product details
Ummbila_neMabhon_4e7b229aef428.jpg

Ummbila neMabhontjisi (Softcover)

Lena yindzaba yesitsatfu lekhuluma ngelitfole leLISHAPHU lakaNguni lelinguKhala. Nyalo-ke, Khala banemzala wakhe Bhontjsi bafuna kulima ummbila...

Product details