SiSwati children's picture books

Results 1 - 10 of 18
Wentani__4e9d6335940b9.jpg

Wentani?

Lele is very busy today. He makes his way through his house asking each family member, “What are you doing?”

Product details
Umngani_wa_Asand_4e96a2ba19521.jpg

Umngani wa Asanda

As Mama watches from afar, Asanda visits the animals in her world, looking for a new friend. In this gorgeously illustrated book, the story...

Product details
Ummbila_neMabhon_4e7b229aef428.jpg

Ummbila neMabhontjisi (Softcover)

Lena yindzaba yesitsatfu lekhuluma ngelitfole leLISHAPHU lakaNguni lelinguKhala. Nyalo-ke, Khala banemzala wakhe Bhontjsi bafuna kulima ummbila...

Product details
Umfana_weKwelusa_50a4ead2190d2.jpg

Umfana weKwelusa

Malusi ngumfana lowelusa timvu netimbuti tababe wakhe le etintsabeni taseTranskei. Nakelusile Malusi udlala tindvuku nebangane bakhe, kube ngetulu...

Product details
Tincwadzi_tibang_4e96d34cd4f53.jpg

Tincwadzi tibangani

Kute lokwehlula incwadzi yendzaba lemnandzi!

Product details
Takheko_tikhona__4ecdeb3686e15.jpg

Takheko tikhona yonkhe indzawo

The world is full of shapes. Everywhere you look you see circles, triangles and squares.

Product details
Nkhukhwana_Bovan_4e4274617e102.jpg

Nkhukhwana Bovana

Nkhukhwana Bovana uva kungatsi ulambile, nango asukeka ancuma kubhaka sinkhwa.

Product details
Mani__buka_ulale_4e96ef98b7468.jpg

Mani, buka ulalele!

The rules to crossing the road are taught to children from a young age. Mani, buka ulalele! uses well-known African animals, including monkeys,...

Product details
Kundiza_kweKhayi_4d11b7642a4f3.jpg

Kundiza kweKhayithi

Lencwadzi lehlotjiswe kahle kakhulu iteka indzaba yekutsi Wandile baneyise bayakha njani ikhayithi. Basandizisa ikhayithi, lucu lwayo luyadzabuka...

Product details
Jabu_uyabhudza_4e9fe69c42db1.jpg

Jabu uyabhudza

OUT OF STOCK Jabu is a very imaginative little boy. When he dreams, the world has no boundaries. He travels from the night sky, down to the sea and...

Product details