SiSwati children's picture books

Results 1 - 10 of 18
Bangani_labatsat_4e4398f630941.jpg

Bangani labatsatfu netekisi

Lenganekwane lotayifundza nyalo yacale yatekwa ngulosita tivakashi, ayiteka kumbhali basetekisini le etichingini teComores.

Product details
BaNguni_LabaShap_4cbb215d70338.jpg

BaNguni LabaShaphu

Tfole Nguni bekakhatsateke kabi. ‘Mine angisi shaphu kahle,’ akhala kuMake Nkhomati Nguni.

Product details
BoPhongo_Ntsatfu_4d11c8ff6859b.jpg

BoPhongo Ntsatfu Mahlikilili

BoPhongo Ntsatfu Mahlikilili, balambe bayafa banjalo nje sebadziniwe kuhlala kulelihlandze lelinetintfuli nemanyeva. Ngale nje ngesheya kwelibhuloho...

Product details
Dadana_Mbana_4e424a65b418e.jpg

Dadana-Mbana

Nebakitsi! Dadana-Mbana ubukeka ehluke khashane kulamanye emadadana.

Product details
Emabhuluko_IaMad_4e43d44354adf.jpg

Emabhuluko IaMadze

Lena yindzaba yesibili ngalelitfole leLIPHOPLILE lesiNgunilelibitwa ngaTikhala.

Product details
Eyi_Cha__4e9fcb8347d34.jpg

Eyi Cha!

Dangos wakes up on Monday morning with a dreadful sneeze. Her Aunty wants to take special care of her and so Dangos misses out on climbing trees,...

Product details
Intfombatanyana__4e427da661191.jpg

Intfombatanyana lebeyingafuni kukhula

Sidzandzanyana Ayanda utsandza uyise ngenhlitiyo yakhe yonkhe.

Product details
Ishayile__4e9d6ba9ddaa0.jpg

Ishayile!

Zaza has a very busy and exciting day. From getting up, to singing and story time, it is always time for something fun! Join Zaza in her daily...

Product details
Jabu_uyabhudza_4e9fe69c42db1.jpg

Jabu uyabhudza

OUT OF STOCK Jabu is a very imaginative little boy. When he dreams, the world has no boundaries. He travels from the night sky, down to the sea and...

Product details
Kundiza_kweKhayi_4d11b7642a4f3.jpg

Kundiza kweKhayithi

Lencwadzi lehlotjiswe kahle kakhulu iteka indzaba yekutsi Wandile baneyise bayakha njani ikhayithi. Basandizisa ikhayithi, lucu lwayo luyadzabuka...

Product details