Setswana children's picture books

Results 1 - 10 of 35
Mmakagiso_o_Batl_4e96a11259dc2.jpg

Mmakagiso o Batla Tsala

As Mama watches from afar, Asanda visits the animals in her world, looking for a new friend. In this gorgeously illustrated book, the story...

Product details
Nosipho_o_tla_la_4c83cf4e5e5d9.jpg

Nosipho o tla lapeng

Batsadi ba ga Thandi ba bolailwe ke AIDS, mme o tshwanetse go ya go nna le Nkoko wa gagwe. Dikgopolo tsa ba lelapa la gaabo di logeletswe mo go...

Product details
Nka_nna_gongwe_l_4c83de4ad211c.jpg

Nka nna gongwe le gongwe

Thandi le mpopo wa gagwe Nosipho ba lora ka botshelo jo bo botoka, fela kwa bofelong ba lemoga gore lorato lwa Nkoko wa ga Thandi lo gaisa dilo...

Product details
Tliki_tliki_mo_k_4c83e3dae0f61.jpg

Tliki-tliki mo kgetsaneng ya me

Thandi o tlhoka ditlhako tse dišwa mme o a itse gore di ka jela Nkoko wa gagwe madi a mantsi. Ka jalo, mmogo ba loga leano la go bona madi ka thuso...

Product details
Nguni_yo_o_mo_di_4cbb2741c18a1.jpg

Nguni yo o mo dinakong

Namanyana Nguni o ne a tshwenyega. ‘Ga ke mo dinakong sentlentle,’ a raya Kgomo Mma Nguni.

Product details
Go_Fofa_ga_Khaet_4d11b67193d45.jpg

Go Fofa ga Khaete

Buka e e humileng ka ditshwantsho e, e tlotla setori ka ga moo Thato le rraagwe ba neng ba dira khaete ka eng. E rile ba re ba fofisa khaete, mogala...

Product details
Diphoko_Tse_Thar_4d11d000f1026.jpg

Diphoko Tse Tharo Tsa Kerafu

Diphoko tse tharo tsa Kerafu di tshwerwe ke tlala e bile di lapisitswe ke go nna mo sekgweng se se tletseng marole le mebitlwa. Go kgabaganya noka go...

Product details
Pidipitshana_e_e_4e4253a31e54d.jpg

Pidipitshana e e Maswe

Pidipitshana ya Modimo e e maswe ga e tshwane le tse dipidipitshana tse dingwe.

Product details
Kokwanyana_e_Khi_4e426f060d2fe.jpg

Kokwanyana e Khibidu

Kokwanyana e khibidu o ikutlwa a sa tshwerwe ke tlala e tshesane mme o swetsa go paka borotho.

Product details
Mosetsanyana_yo__4e43766264a6a.jpg

Mosetsanyana yo o neng a sa batle go gola

Mosenyana Ayanda o ne a rata rraagwe ka pelo yotlhe ya gagwe.

Product details