Modisana

SKU: G1024sot
Malusi ke modisana ya alosang dinku le dipodi tsa ntataemoholo dithabeng tsa Transkei. Hodimodimo dintsu di ntse di fofa ha tlase mobung kgolabolokwe di ntse di kgasa, dikokonyana di ya hodimo le tlase mme ho tletse lerole ha Malusi a ntse a bapala dipapa
Array

Malusi ke modisana ya alosang dinku le dipodi tsa ntataemoholo dithabeng tsa Transkei. Hodimodimo dintsu di ntse di fofa ha tlase mobung kgolabolokwe di ntse di kgasa, dikokonyana di ya hodimo le tlase mme ho tletse lerole ha Malusi a ntse a bapala dipapadi tsa ho kalla ka melamu le motswalle wa hae. Empa ho kotsi le teng moo… Na Malusi a ka pholosa dikonyana tsa hae mehlaleng ya tshwene e lapileng e ntseng e di setse morao? Hape monna enwa ya koloing e majabajaba, ya emisang koloi ho bua le ho kgothalletsa modisana ho tswelapele ka toro ya hae ya ho ba mopresidente, ke mang? Buka ena e ntle ya ditshwantsho e bua ka moshemane ya neng a na le ditoro tsa bokamoso bo boholo. Ke pale ya boimatlafatso, ya boitshepo le boetapele, mme e fumane thahasello ho tswa bophelong ba mopresidente wa mehleng, e leng Nelson Mandela.

LERATO LA NIKI DALY MALEBANA LE BANA hangata le thoholetswa ke bokgabane ba dibuka tseo a ba qapelang tsona. Ho tloha dilemong tse 33 tse fetileng o fumane dikgau tse ngatangata mona hae le mose bakeng sa bongodi ba hae bo kgahlisang hammoho le ditshwantsho tsa hae tse babatsehang. Buka ya hae ya 1986, Not So Fast Songololo, e hapileng kgau yaThe Katrine Harries Award le ya U.S Parents’ Choice Award, di buletse dibuka tsa bana tsa ka mora kgethollo ya Aforika Borwa tsela. Hara dibuka tsa hae tse ngata, ena, Once Upon a Time e bile Mohlodi wa Teboho (Honor Winner) wa kgau ya US Children’s Africana Book Awards ya 2004. Jamela’s Dress e ile ya kgethwa ke ALA e le Notable Children’s Book, ke Booklist e le e nngwe ya dibuka tsa the Top 10 African American Picture Books tsa 2000, hape e ile ya fumana kgau ya the Children’s Literature Choice Award, the Parents’ Choice Silver Award le the Peter Pan Silver Award mane Sweden. Ka 2009 Niki o ile a nehwa kgau ya the Molteno Gold Medal bakeng sa nehelano ya hae e phahameng dingolweng tsa Bana tsa Aforika Borwa (South African Children’s literature).

O siya mofumahadi wa hae, e leng motshwantshisi Jude Daly, torotswaneng e pela lewatle e bitswang Kleinmond, mona Aforika Borwa.

 

Parameters of Book: Book
Sub-title:  
Author: E ngotswe le ho tshwantshiswa ke Niki Daly
ISBN: 9781431406517
E-book ISBN:  
Size (mm): 260x250mm
Pages: 36pp
format: Paperback
Colour: Full Colour
Rights: Southern Africa
Language: Sesotho
Publication Date: 2012-10-24
Availability In Stock