Sesotho children's picture books

Results 1 - 10 of 32
Motswalle__wa_As_4e96a0733d673.jpg

Motswalle wa Asanda

As Mama watches from afar, Asanda visits the animals in her world, looking for a new friend. In this gorgeously illustrated book, the story...

Product details
Nosipho_o_tla_la_4c83ccf49983b.jpg

Nosipho o tla lapeng

Batswadi ba Thandi ba bolailwe ke AIDS, mme o tlamehile ho ya dula le Nkgono wa hae. O hopola tsa lelapa la habo ka ho etsa popo e ikgethang – popo e...

Product details
Nka_ba_kae_kapa__4c83dceb0122c.jpg

Nka ba kae kapa kae

Thandi le popo ya hae, Nosipho, ba labalabela bophelo bo monate ho feta ka moo ba phelang ka teng, empa qetellong ba elellwa hore lerato la Nkgono wa...

Product details
Tswiki_tswiki_ka_4c83e23c527b8.jpg

Tswiki-tswiki ka pokothong ya ka

Thandi o hloka dieta tse ntjha mme o tseba ka botlalo hore ho hlokeha tjhelete e ngata. Tjhelete eo Nkgonwae sat lo e kgonang. Ka hoo, ba etsa...

Product details
Kgomo_e_ntle_ya__4cbb21fbd10a5.jpg

Kgomo e ntle ya Nguni

Namane e nyane ya Nguni e ne e kgathatsehile.‘Nna ha ke motle,’ e realo ho Mme Kgomo ya Nguni.

Product details
Ho_fofa_ha_Khaet_4d107b83063ec.jpg

Ho fofa ha Khaete

Buka ena e ruileng ka ditshwantsho e bolela kamoo Thabo le ntatae ba etsang khaete ka teng. Ha ba ntse ba e fofisa, thapo ya yona ya kgaoha ya...

Product details
Diphooko_tse_Tha_4d11cd5cc30b5.jpg

Diphooko tse Tharo tsa Gruff

Diphooko tse Tharo tsa Gruff (sefane se bolelang hore ke difelapelwana) di lapile hape di kgathetse ke ho dula naheng a lerole e nang le meutlwa. Ka...

Product details
Letatana_le_lebe_4e424f81c4cdc.jpg

Letatana le lebe

Letatana la batho le lebe le shebahala le fapane haholo ho matatana a mang.

Product details
Kgohonyana_e_kgu_4e425f0f19067.jpg

Kgohonyana e kgubedu

Kgohonyana e Kgubedu o ikutlwa a lapile mme o nahana ho etsa borotho.

Product details
Ngwananyana_ya_n_4e437a677eefc.jpg

Ngwananyana ya neng a sa rate ho hola

Ayanda e monnyane o rata ntatae ka pelo ya hae yohle.

Product details