Sesotho children's picture books

Results 1 - 10 of 32
Tswiki_tswiki_ka_4c83e23c527b8.jpg

Tswiki-tswiki ka pokothong ya ka

Thandi o hloka dieta tse ntjha mme o tseba ka botlalo hore ho hlokeha tjhelete e ngata. Tjhelete eo Nkgonwae sat lo e kgonang. Ka hoo, ba etsa...

Product details
Toro_Ya_Ntate_Mo_4e5b85f597433.jpg

Toro Ya Ntate Modimo

Ka mantswe a mofuthu a bonolo, mohapi wa moputso wa kgotso wa Nobel, Desmond Tutu o tshwaretse bana bohle, hohle moo ba leng teng molaetsa wa hore...

Product details
Toro_ya_Lerato__4e9fe3db8806c.jpg

Toro ya Lebohang

Lebohang is a very imaginative little boy. When he dreams, the world has no boundaries. He travels from the night sky, down to the sea and back up to...

Product details
Tlhapi_ya_Mehlol_4e537cf691df1.jpg

Tlhapi ya Mehlolo

Motshwasi wa ditlhapi ya futsanehileng o dula le ngwanabo ntlong ya jwang, pela lewatle.

Product details
Qwaha_le_Lefirit_4e96b089075db.jpg

Qwaha le Lefiritshwane

This is the story of how quick-thinking Zebra tricks the hungry Hyena into not eating him for dinner, with very prickly results. A delightful tale...

Product details
Poone_le_Dinawa__4e7b278bc6934.jpg

Poone le Dinawa (Softcover)

Ena ke pale ya boraro ya namane E NTLE ya Bokone e bitswang Masedi. Kgetlong lena Masedi le motswalae Nawa ba batla ho lema poone le dinawa bakeng...

Product details
jafta-my-father-ses-cov

Ntate wa Jafta

Jafta’s father is coming home. He has been away for a very long time, but things are changing in his country and now he can return. Jafta will be...

Product details
Nosipho_o_tla_la_4c83ccf49983b.jpg

Nosipho o tla lapeng

Batswadi ba Thandi ba bolailwe ke AIDS, mme o tlamehile ho ya dula le Nkgono wa hae. O hopola tsa lelapa la habo ka ho etsa popo e ikgethang – popo e...

Product details
Nka_ba_kae_kapa__4c83dceb0122c.jpg

Nka ba kae kapa kae

Thandi le popo ya hae, Nosipho, ba labalabela bophelo bo monate ho feta ka moo ba phelang ka teng, empa qetellong ba elellwa hore lerato la Nkgono wa...

Product details
Ngwananyana_ya_n_4e437a677eefc.jpg

Ngwananyana ya neng a sa rate ho hola

Ayanda e monnyane o rata ntatae ka pelo ya hae yohle.

Product details