Mošemane wa Modiša

SKU: G1024ped
Malusi ke mošemane wa modiša yo a dišago dinku le dipudi tša rakgolo wa gagwe ka gare ga dithaba tša Transkei. Godimodimo, dintšu di a fofa mola e le gore fase mobung, dikhunkhwane di a gogoba, makeke a sepela ka lebelo gomme lerole le a fofa ka ge Malusi
Array
 

Malusi ke mošemane wa modiša yo a dišago dinku le dipudi tša rakgolo wa gagwe ka gare ga dithaba tša Transkei. Godimodimo, dintšu di a fofa mola e le gore fase mobung, dikhunkhwane di a gogoba, makeke a sepela ka lebelo gomme lerole le a fofa ka ge Malusi a raloka dipapadi tša go lwa ka dipatla le mogwera wa gagwe. Eupša gape go na le kotsi… Naa Malusi o tla phološa dinku tša gagwe go tšhwene ye e swerwego ke tlala ye e jago diruiwa? Naa bjale ke mang monna yo a tšofetšego yo a lego ka gare ga sefatanaga sa go phadima yo a emišago sefatanaga go boledišana le yena, ebile a hlohleletša mošemane yo monnyane ka torong ya gagwe ya go ba Mopresidente? Puku ye e botse ya diswantšho e bolela ka ga mošemane yo a nago le toro ya go ba le bokamoso bja go kgahliša. Ke kanegelo ya maatlafatšo, ya boitshepho le boetapele, gomme e hlohleleditšwe ke bophelo bja Mopresidente wa peleng Nelson Mandela.

LERATO LE LEGOLO LA NIKI DALY GO BANA ke mehla le laetšwa ka dipuku tše a di ngwalelago bona. Mo mengwageng ye e fetilego ye 33 o thopile difoka tše mmalwa ka gae le moše ka ga bothakga bja gagwe bja go ngwala le diswantšho tša gagwe tše di laetšago bophelo.

Puku ya gagwe ya 1986, Not So Fast Songololo, ye e thopilego Sefoka sa Katrine Harries le Sefoka sa US Parents’ Choice, e bile yeo e kgotšego ditsela tša dipuku tša bana tša ka morago ga kgethologanyo ka Afrika Borwa. Magareng ga dipuku tša gagwe tše ntši, Once Upon a Time ebile puku ye thopilego Sefoka sa Tlhompho ka kabong ya Difoka tša US Children’s Africana Book Awards tša 2004. Jamela’s Dress e kgethilwe ke ALA bjalo ka Puku ya Bana ye e Lemogilwego bothakga bja yona, ke Booklist bjalo ka ye nngwe ya Dipuku tša Maemo ya Godimo Maemong a bo 10 go African American Picture ya 2000, gomme e thopile gape Sefoka sa Kgetho ya Dingwalwa tša Bana, Sefoka sa Silibere sa Kgetho ya Dingwalwa tša Batswadi le Sefoka sa Silibere sa Peter Pan ka Sweden. Ka 2009 Niki o abetšwe Metale wa Gauta wa Molteno ka seabe se segolo se a bilego le sona ka dipukung tša Bana tša Afrika Borwa.

O dula le mosadi wa gagwe, e lego mothadi wa diswantšho Jude Daly, ka lefelong le lennyane la thoko ya lewatle la Kleinmond, ka Afrika Borwa.

 

Parameters of Book: Book
Sub-title:  
Author: E ngwadilwe le go swantšhwa ke Niki Daly
ISBN: 9781431406531
E-book ISBN:  
Size (mm): 260x250mm
Pages: 36pp
format: Paperback
Colour: Full Colour
Rights: Southern Africa
Language: Sepedi
Publication Date: 2012-10-24
Availability In Stock