Sepedi children's picture books

Results 1 - 10 of 25
Mogwera_wa_Tebog_4e969fec447de.jpg

Mogwera wa Tebogo

As Mama watches from afar, Asanda visits the animals in her world, looking for a new friend. In this gorgeously illustrated book, the story...

Product details
Nosipho_o_tla_go_4c83c48dbe1c3.jpg

Nosipho o tla go dula

Batswadi ba Thandi ba hlokofete ka lebaka la AIDS, gomme o swanetše go yo dula le makgolwagwe. Megopolo ka lapa labo e tšwelela ka nako yeo a dirago...

Product details
Nka_ba_kae_goba__4c83db7e5eae9.jpg

Nka ba kae goba kae

Thandi le mpopi wa gagwe Nosipho ba lora ka bophelo bjo bo kaone, eupša ba lemoga gore lerato la makgolo wa Thandi le di feta ka moka.

Product details
T__hekge_t__hekg_4c83e15ecd688.jpg

Tšhekge-tšhekge ka morabeng wa ka

Thandi o nyaka dieta tše diswa, mme o tseba gabotse gore di tla turela Koko wa gagwe. Ka gona, mmogo ba loga leano la go hwetša tšhelete ka thušo ye...

Product details
Namanyana_e_bots_4cbb1f16ab889.jpg

Namanyana e botsana e Phaswa

Namanyana e Phaswa e be e tshwenyegile.‘Ga ke kgahliše lehono,’ ya realo go Mma Kgomo Phaswana.

Product details
Phofo_ya_Khaete_4d1078b2ef3cf.jpg

Phofo ya Khaete

Puku ye e humilego ka diswantšho e bolela nonwane ya ge Peter le tatagwe ba dira khaete. Ge ba dutše ba fofiša khaete, thapo ya khaete e ile ya...

Product details
Dipudi_t__e_Thar_4d11c6ad8bbd0.jpg

Diphooko tše Tharo tša go Tshwenya

Diphooko tše Tharo tša go Tshwenya di swerwe ke tlala e bile di lapišitšwe ke go phela mo lešokeng la lerole le meetlwa. Ka mošola wa leporogo go na...

Product details
Lepidibidi_la_go_4e424c77b2f14.jpg

Lepidibidi la go Befa

Lepidibidi la batho la go befa le be le sa swane le mapidibidi a mangwe.

Product details
Kgogo_ye_Nnyane__4e425dadc7b6b.jpg

Kgogo ye Nnyane ya Sethole ye Khubedu

Kgogo ye Nnyane ya Sethole e ikwa e nvaka kobola ka fao ya tšea sephetho sa dira borotho.

Product details
Mosetsana_yo_mon_4e436f00a7e3f.jpg

Mosetsana yo monnyane wa go se nyake go gola

Ayanda yo monnyane o rata tatagwe ka pelo ya gagwe ka moka.

Product details