IsiXhosa children's picture books

Results 1 - 10 of 58
Wenza_ntoni__4e9d53569b85f.jpg

Wenza ntoni?

Lele is very busy today. He makes his way through his house asking each family member, “What are you doing?”

Product details
UThando_Rocker_4e536e5422d4e.jpg

UThando Rocker

Joyina uThando Rocker kuhambo lwakhe oluya kumdlalo omkhulu wesoka, nokuba nesibindi sokuba namaphupha uze ube ligorha elilelakho.

Product details
jafta-my-father-xho-cov

Utata kaJafta

Jafta’s father is coming home. He has been away for a very long time, but things are changing in his country and now he can return. Jafta will be...

Product details
UNyama_neMpofu_4e55f1a855863.jpg

UNyama neMpofu

UNyama neMpofu libali lokukhula kukaNyama, intwazana ezalwa ngabaThwa. UNyama umamela uninakhulu embalisela amabali ayolisayo emveli athetha...

Product details
Unosipho_uzokuhl_4c83d03e85d9e.jpg

UNosipho uzokuhlala oko

Abazali bakaThandi babulewe yi-AIDS, kwaye kufuneka ayokuhlala noMakhulu wakhe. Iinkumbulo zosapho lwakhe zolukwe ngokwenza unodoli okhethekileyo –...

Product details
UNguni_Omhle_4ea01f099dff9.jpg

UNguni Omhle

Khangela phezulu. Khangela kulaa mihlambi kaNguni isesibhakabhakeni.

Product details
Umhlobo_ka_Asand_4e969e03dd695.jpg

Umhlobo ka-Asanda

As Mama watches from afar, Asanda visits the animals in her world, looking for a new friend. In this gorgeously illustrated book, the story...

Product details
UMbona_noMbotyi_4e7b072303f55.jpg

UMbona noMbotyi (Hardcover)

Le yincwadi yesithathu ngethole likaNguni OMHLE elithiywe ngokuba nguZithuba. Ngeli ityeli, uZithuba nomzala wakhe uMbotyi bafuna ukulima umbona...

Product details
jafta-my-mother-xho-cov

Umama kaJafta

Jafta describes his mother by comparing her to the earth and nature. He starts his descriptions with sunrise and goes through his daily tasks until...

Product details
UMalusi_50a4e43bb975e.jpg

UMalusi

UMalusi welusa iigusha neebhokhwe ezintabeni zase Mpuma Koloni. Phezulu, apho kubhabha khona Ukhozi, lo gama phansi emhlabeni kuhamba iimbovane,...

Product details