Ukuphapha kwekhayithi

SKU: G8046Ndebele
Incwadi enothe ngeenthombe le isidembela indatjana yendlela uMathula noyise abenze ngayo ikhayithi. Lokha nabaphaphisa ikhayithi, iintambo zayo zadabuka zenza bona ikhayithi iwe ekhambeni layo nayitjhinga e-Afrika.
Array

Incwadi enothe ngeenthombe le isidembela indatjana yendlela uMathula noyise abenze ngayo ikhayithi. Lokha nabaphaphisa ikhayithi, iintambo zayo zadabuka zenza bona ikhayithi iwe ekhambeni layo nayitjhinga e-Afrika. Ukusukela emawuruwurwini wepophoma iVictoria naphezulu kwerhwaba leKilimanjaro, ukuya emarhalawumbeni weSahara kanye namaPhiramidi wakade we-Egypt, kulandela ukuphapha kwekhayithi ngaphezulu kwesiporo seenarha ze-Afrika!

 

Parameters of Book: Book
Sub-title:
Author: Indatjana idenjwa nguWilliam Gumede Imifanekiso yenziwe ngu Maja Sereda
ISBN: 9781770099791
E-book ISBN:
Size (mm): 210x297mm
Pages: 32pp
format: Paperback
Colour: Full Colour
Rights: World
Language: IsiNdebele
Publication Date: 2010-11-30
Availability In Stock