INguni Elihle

SKU: GKIDS_Ndebele
Ikonyana lesintu elincani labe litshwenyekile.‘Angizizwa ngithabe ngokwaneleko,’ litjho litjela unina
ikomo yesiNtu.
Array

Ikonyana lesintu elincani labe litshwenyekile. ‘Angizizwa ngithabe ngokwaneleko,’ litjho litjela unina ikomo yesiNtu.

 

Parameters of Book: Book
Sub-title:
Author: Maryanne Bester & Shayle Bester
ISBN: 9781770092761
E-book ISBN:
Size (mm): 297 x 210mm
Pages: 24pp
format: Paperback
Colour: Full Colour
Rights: World
Language: IsiNdebele
Publication Date: 2008-01-15
Availability In Stock