Iincwadi zibangani

SKU: B4086nde
Ayikho into ephala incwadi yeenganekwana ehle!
Array

Ayikho into ephala incwadi yeenganekwana ehle!

Incwadi yeenganekwana ingutitjhere, owabelana ngemibono begodu okunikela ilwazi.

Iincwadi zibanganihighlights through rich text the amazing and FUN world of reading and books, from reading in the bath, to taking care of books and sharing ideas.

Parameters of Book: Book
Sub-title:  
Author: Indaba idenjwa nguCarole Bloch, Imifanekiso yenziwe nguAlzette Prins
ISBN: 9781770094901
E-book ISBN:  
Size (mm): 240x170mm
Pages: 24pp
format: Paperback
Colour: Full Colour
Rights: World
Language: IsiNdebele
Publication Date: 2010-10-30
Availability In Stock