Iimphila Namabhontjisi (Softcover)

SKU: ZMABnde
Le yindaba yesithathu emayelana nekonyana leNguni elihle elibizwa bona nguNkhala. Ngalesi sikhathi, uNkhala nomzawakhe ubhontjisi bafuna ukutjala isiphila namabhontjisi mayelana neTjhewu yabaLimi. Ingabe bazakuthumba unongorwana wesivuno esihle na?
Array

Le yindaba yesithathu emayelana nekonyana leNguni elihle elibizwa bona nguNkhala. Ngalesi sikhathi, uNkhala nomzawakhe ubhontjisi bafuna ukutjala isiphila namabhontjisi mayelana neTjhewu yabaLimi. Ingabe bazakuthumba unongorwana wesivuno esihle na?

 
 

Ibizo lakaNkhala lamambala ‘nguNkhala hlangana namataka’. Lokhu kungesimanga sokobana uhlezi ngaphasi komthunzi womuthi, begodu ilanga lenza umthunzi esikhumbeni sakhe. UBhontjisana ibizo lakhe lamambala “nguBhontjisi” ngombana isikhumba sakhe siqaleka sengathi sirhatjhwe ngamabhontjisi.

Parameters of Book: Book
Sub-title:  
Author: Indaba idenjwa nguMaryanne Bester, Imifanekiso yenziwe nguShayle Bester
ISBN: 9781770096110
E-book ISBN:  
Size (mm): 235x235mm
Pages: 32pp
format: Paperback
Colour: Full Colour
Rights: World
Language: IsiNdebele
Publication Date: 2011-05-11
Availability In Stock