Ibhudango Lakazimu

SKU: GTUTnde
Ngamazwi afuthumeleko begodu alula, umthumbi weNobel Peace Prize uDesmond Tutu ufikelela kibo boke
abantwana kizo zoke iindawo ngomlaye-zwakhe okhuthaza ithando nokulibalelana.
Array

Ngamazwi afuthumeleko begodu alula, umthumbi weNobel Peace Prize uDesmond Tutu ufikelela kibo boke abantwana kizo zoke iindawo ngomlaye-zwakhe okhuthaza ithando nokulibalelana.

“Mntwana kaZimu othandekako, Ubhudanga ngani emabhuda-ngwenakho, amnandi na? Ingabe ubhudanga ngokuphapha utjhinge phezulu, nanyana ubhudanga ithingo lekosazana, likhamba hlangana nesi-bhakabhaka?”

U-Archbishop Desmond Tutu wafumana unongorwana weNobel Peace Prize ngomnyaka ka-1984 mayelana nokuzabalaza ipilwakhe yoke azama ukuletha ukulingana, ubulungiswa nokuthula enarhenakhe yendabuko iSewula Afrika. Waba nguBhitjhobhu omKhulu weCape Town, weSewula Afrika, ukusukela ngomnyaka ka-1986 ukuyokufika ngomnyaka ka-1996. Ngomnyaka ka-1995, uMongameli weSewula Afrika wangaphambilini uBaba uNelson Mandela wambawa bona abe mdosi phambili weKomitjhana yamaQiniso nokuBuyisana, eyaba sithombe sokulibalelana nokuhlalisana  elizweni loke. Njenganje uBhitjhobhu omKhulu uTutu unguSihlalo wabantu abaziiNkhulu esondweni, isiqhema seentjhaba zangaphetjheya sabadosi phambili bephasi mazombe, abalweli bekululeko,nabogqwetha bamalungelo wobuntu abanikelwe umsebenzi wokuphelisa irarano begodu bararulule nemiraro yephasi mazombe (www.TheElders.org). Incwadakhe ayitlole mhlapha nje ithi, God Has a Dream: A Vision of Hope for Our Time. Uragela phambili nokudlala indima eqakathekileko ephasini mazombe njengomkhulumeli wokuthula nokulibalelana. uBhitjhobhu omKhulu uhlala eSewula Afrika nomkakhe uLeah; banabantwana abane kanye neenzukulwana ezilikhomba.

UDouglas Carlton Abrams umumuntu otlole noBhitjhobhu omKhulu uDesmond Tutu incwadi ethi, God Has a Dream: A Vision of Hope for Our Time. Iincwadi zakhe ezinengi zitjhugululelwe emalimini eqako kumadazeni amabili. Ungomunye owasungula incwadi ethi, Idea Architects, okuyincwadi ne-ejensi yokuthuthukisa iimbikindaba ezisebenza nabatloli abanebhudango ukwakha iphasi elihlakaniphileko, elinepilo begodu elifaneleko. UDouglas Carlton Abrams uhlala eCalifornia nomkakhe kanye nabantwana babo abathathu.

ULeUyen Phamumtloli nomtjengisi weBig Sister, Little Sister begodu wenze imifanekiso yeencwadi ezinengi zabantwana, kufakwe hlangana ne Freckleface Strawberry etlolwe nguJulianne Moore. Mayelana neBhudango likaZimu, uLeUyen Pham uthi, “Ukuba yingcenye yencwadi le, enemilayezo emnandi ephathelene nokuthula, kube lilemuko eliqakatheke tle kimi, nangiqala bona ngatjhiya inarha yeVietman eyabe itjhabalaliswe yipi ngesikhathi sokuwa kwakaSaigon lokha nangineminyaka emine ubudala. Indodanami nayo yabelethwa lokha nakwenziwa incwadi le, yaletha umlayezo omnandi wethemba nomzombe wokuthula.” ULeUyen Pham uhlala begodu usebenza eSan Francisco, uhlala nomyenakhe kanye nendodanabo.

Parameters of Book: Book
Sub-title:
Author: U-Archbishop Desmond Tutu noDouglas Carlton Abrams, Imifanekiso yenziwe nguLeUyen Pham
ISBN: 9781770097001
E-book ISBN:
Size (mm): 288x248mm
Pages: 36pp
format: Paperback
Colour: Full Colour
Rights: World
Language: IsiNdebele
Publication Date: 2009-01-01
Availability In Stock