IsiNdebele children's picture books

Results 1 - 10 of 13
Umngani_kaThemba_4e969f4dbe259.jpg

Umngani kaThembana

As Mama watches from afar, Asanda visits the animals in her world, looking for a new friend. In this gorgeously illustrated book, the story...

Product details
INguni_Elihle_4cbb1a731d051.jpg

INguni Elihle

Ikonyana lesintu elincani labe litshwenyekile.‘Angizizwa ngithabe ngokwaneleko,’ litjho litjela unina ikomo yesiNtu.

Product details
Ukuphapha_kwekha_4d10769792f28.jpg

Ukuphapha kwekhayithi

Incwadi enothe ngeenthombe le isidembela indatjana yendlela uMathula noyise abenze ngayo ikhayithi. Lokha nabaphaphisa ikhayithi, iintambo zayo...

Product details
Abangani_abathat_4e43918c10274.jpg

Abangani abathathu neteksi

Indaba ecocwako ozoyifunda le ithome yatjelwa umtloli atjelwa mswa othileko wakileyo ndawo obekahlahla indlela ngeteksini esihlengeleni sangeComores.

Product details
Amabhrugu_Amade__4e43c6122c7c6.jpg

Amabhrugu Amade

Le yindatjana yesibili emayelana nekonyana lekomo YESINTU elibizwa bona ngunKhala.

Product details
UThando_Rocker_4e534984001aa.jpg

UThando Rocker

Zibandakanye noThando Rocker ekhambeni lakhe lomdlalo omkhulu webholo erarhwako, iba nebhudango bese uba yikutani ngokwakho.

Product details
Ibhudango_Lakazi_4e5b8ac5c7f9c.jpg

Ibhudango Lakazimu

Ngamazwi afuthumeleko begodu alula, umthumbi weNobel Peace Prize uDesmond Tutu ufikelela kibo boke abantwana kizo zoke iindawo ngomlaye-zwakhe...

Product details
Iimphila_Namabho_4e7b24232a5fe.jpg

Iimphila Namabhontjisi (Softcover)

Le yindaba yesithathu emayelana nekonyana leNguni elihle elibizwa bona nguNkhala. Ngalesi sikhathi, uNkhala nomzawakhe ubhontjisi bafuna ukutjala...

Product details
Iincwadi_zibanga_4e96d04b3f107.jpg

Iincwadi zibangani

Ayikho into ephala incwadi yeenganekwana ehle!

Product details
Amabumbeko_akiyo_4eccfe6e7fd64.jpg

Amabumbeko akiyo yoke indawo

The world is full of shapes. Everywhere you look you see circles, triangles and squares.

Product details