IsiNdebele children's picture books

Results 1 - 10 of 13
UThando_Rocker_4e534984001aa.jpg

UThando Rocker

Zibandakanye noThando Rocker ekhambeni lakhe lomdlalo omkhulu webholo erarhwako, iba nebhudango bese uba yikutani ngokwakho.

Product details
Umngani_kaThemba_4e969f4dbe259.jpg

Umngani kaThembana

As Mama watches from afar, Asanda visits the animals in her world, looking for a new friend. In this gorgeously illustrated book, the story...

Product details
Ukuphapha_kwekha_4d10769792f28.jpg

Ukuphapha kwekhayithi

Incwadi enothe ngeenthombe le isidembela indatjana yendlela uMathula noyise abenze ngayo ikhayithi. Lokha nabaphaphisa ikhayithi, iintambo zayo...

Product details
UBafana_uyabhuda_4e9fe08908c23.jpg

UBafana uyabhudanga

Bafana is a very imaginative little boy. When he dreams, the world has no boundaries. He travels from the night sky, down to the sea and back up to...

Product details
Jama__qala_bese__4e96eca90bb5d.jpg

Jama, qala bese uyalalela!

The rules to crossing the road are taught to children from a young age. Jama, qala bese uyalalela! uses well-known African animals, including...

Product details
INguni_Elihle_4cbb1a731d051.jpg

INguni Elihle

Ikonyana lesintu elincani labe litshwenyekile.‘Angizizwa ngithabe ngokwaneleko,’ litjho litjela unina ikomo yesiNtu.

Product details
Iincwadi_zibanga_4e96d04b3f107.jpg

Iincwadi zibangani

Ayikho into ephala incwadi yeenganekwana ehle!

Product details
Iimphila_Namabho_4e7b24232a5fe.jpg

Iimphila Namabhontjisi (Softcover)

Le yindaba yesithathu emayelana nekonyana leNguni elihle elibizwa bona nguNkhala. Ngalesi sikhathi, uNkhala nomzawakhe ubhontjisi bafuna ukutjala...

Product details
Ibhudango_Lakazi_4e5b8ac5c7f9c.jpg

Ibhudango Lakazimu

Ngamazwi afuthumeleko begodu alula, umthumbi weNobel Peace Prize uDesmond Tutu ufikelela kibo boke abantwana kizo zoke iindawo ngomlaye-zwakhe...

Product details
Bababe__Awa_4e9fc8e14fc78.jpg

Bababe! Awa

Dangos wakes up on Monday morning with a dreadful sneeze. Her Aunty wants to take special care of her and so Dangos misses out on climbing trees,...

Product details