Abangani abathathu neteksi

SKU: GKIDS2nde
Indaba ecocwako ozoyifunda le ithome yatjelwa umtloli atjelwa mswa othileko wakileyo ndawo obekahlahla indlela ngeteksini esihlengeleni sangeComores.
Array
Indaba ecocwako ozoyifunda le ithome yatjelwa umtloli atjelwa mswa othileko wakileyo ndawo obekahlahla indlela ngeteksini esihlengeleni sangeComores. Ngileyo ecocwa kiyo yoke i-Afrika, ukusukela eNigeria ukutjhinga eComores ukuyokufika eSewula Afrika. Kuyinolwana engeye-Afrika yokana kanye nabantu bayo.
 
Parameters of Book: Book
Sub-title:
Author: Indaba idenjwa nguMaryanne Bester, Imifanekiso yenziwe nguShayle Bester
ISBN: 9781770092860
E-book ISBN:
Size (mm): 210x297mm
Pages: 24pp
format: Paperback
Colour: Full Colour
Rights: World
Language: IsiNdebele
Publication Date: 2007-01-01
Availability In Stock