IsiNdebele children's picture books

Results 1 - 10 of 13
UBafana_uyabhuda_4e9fe08908c23.jpg

UBafana uyabhudanga

Bafana is a very imaginative little boy. When he dreams, the world has no boundaries. He travels from the night sky, down to the sea and back up to...

Product details
Bababe__Awa_4e9fc8e14fc78.jpg

Bababe! Awa

Dangos wakes up on Monday morning with a dreadful sneeze. Her Aunty wants to take special care of her and so Dangos misses out on climbing trees,...

Product details
Jama__qala_bese__4e96eca90bb5d.jpg

Jama, qala bese uyalalela!

The rules to crossing the road are taught to children from a young age. Jama, qala bese uyalalela! uses well-known African animals, including...

Product details
Amabumbeko_akiyo_4eccfe6e7fd64.jpg

Amabumbeko akiyo yoke indawo

The world is full of shapes. Everywhere you look you see circles, triangles and squares.

Product details
Iincwadi_zibanga_4e96d04b3f107.jpg

Iincwadi zibangani

Ayikho into ephala incwadi yeenganekwana ehle!

Product details
Iimphila_Namabho_4e7b24232a5fe.jpg

Iimphila Namabhontjisi (Softcover)

Le yindaba yesithathu emayelana nekonyana leNguni elihle elibizwa bona nguNkhala. Ngalesi sikhathi, uNkhala nomzawakhe ubhontjisi bafuna ukutjala...

Product details
Ibhudango_Lakazi_4e5b8ac5c7f9c.jpg

Ibhudango Lakazimu

Ngamazwi afuthumeleko begodu alula, umthumbi weNobel Peace Prize uDesmond Tutu ufikelela kibo boke abantwana kizo zoke iindawo ngomlaye-zwakhe...

Product details
UThando_Rocker_4e534984001aa.jpg

UThando Rocker

Zibandakanye noThando Rocker ekhambeni lakhe lomdlalo omkhulu webholo erarhwako, iba nebhudango bese uba yikutani ngokwakho.

Product details
Amabhrugu_Amade__4e43c6122c7c6.jpg

Amabhrugu Amade

Le yindatjana yesibili emayelana nekonyana lekomo YESINTU elibizwa bona ngunKhala.

Product details
Abangani_abathat_4e43918c10274.jpg

Abangani abathathu neteksi

Indaba ecocwako ozoyifunda le ithome yatjelwa umtloli atjelwa mswa othileko wakileyo ndawo obekahlahla indlela ngeteksini esihlengeleni sangeComores.

Product details