Inkosana eyOnwabileyo ka-Oscar Wilde

Phezu kwesiqobo sawo eside esivelele isixeko, umfanekiso oqingqiweyo ogolide weNkosana eyOnwabileyo ubona ububi nenkxwaleko yabantu esixekweni esingezantsi kwawo. Ubongoza iNkonjane encinane ukuba isuse bonke ubucwebecwebe obukuyo ize yabelane ngabo naban
Inkosana_eyOnwab_50a4d76af4069.jpgInkosana_eyOnwab_50a4d76af4069.jpg
Array
Description
Phezu kwesiqobo sawo eside esivelele isixeko, umfanekiso oqingqiweyo ogolide weNkosana eyOnwabileyo ubona ububi nenkxwaleko yabantu esixekweni esingezantsi kwawo. Ubongoza iNkonjane encinane ukuba isuse bonke ubucwebecwebe obukuyo ize yabelane ngabo nabantu abangamahlwempu. Ngelixa iNkosana eyOnwabileyo icela umhlobo wayo omtsha ukuba ahlale ze ayincede, iNkonjane ifunda isifundo ngokubonisa uvelwano nokukhathalela abanye.

Ibali elingaphelelwayo, elisenentsingiselo nanamhla oku nelibonisa uvelwano nenkathalo phakathi kweNkosana eyOnwabileyo neNkonjane lenziwe ukuba linike umdla ngakumbi yimizobo emangalisayo ezotywe ngenkathalo nguJoan Rankin. Ibali elisathandwa nanamhla oku elapapashwa okokuqala ngowe-1888, liza konwatyelwa ngabadala kunye nabantwana.

The Happy Prince is available in five official South African languages:
The English edition by Carole Bloch and Margaret Sixel.
The Afrikaans edition translated by Antjie Krog.
The Sesotho edition translated by Grace Noge.
The IsiZulu edition translated by Bhekinkosi Ntuli.
The IsiXhosa edition translated by Pamela Maseko.

Carole Bloch and Margaret Sixel developed the book in conjunction with The Little Hands Trust and PRAESA. The Little Hands Trust supports initiatives that promote reading for enjoyment. They collaborate with African publishers to increase and sustain publications of children’s books in African languages, as well as to initiate and support translations of classic children’s stories.

Joan Rankin has illustrated over thirty books for children and won numerous awards. She has just won the Crystal Kite Award 2012 for her illustrations in the book Finding Aunt Joan. She received the South African HAUM Dann Retief Prize for children’s book illustration in 1986 and the Katrine Harries Award for children’s book illustration in 1991. She has illustrated numerous books on the McElderry list, including A Frog in the Bog by Karma Wilson and Off to First Grade by Louise Borden.

Parameters of Book: Book
Sub-title:  
Author: Liguqulelwe esiXhoseni nguPamela Maseko Imizobo nguJoan Rankin
ISBN: 9781431405282
E-book ISBN:  
Size (mm): 288x247mm
Pages: 48pp
format: Paperback
Colour: Full Colour
Rights: World
Language: IsiXhosa
Publication Date: 2012-10-24
Availability In Stock